Day: September 30, 2018

The definition of vaidhī uttamā sādhanā bhakti

Having defined uttamā sādhanā bhakti, Rupa Goswami lists its two divisions: वैधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा| vaidhī rāganugā ceti sā dvidhā sādhanābhidhā That sādhanā bhakti is known to be of two types: vaidhī and rāganugā. There is a common misconception in some modern sects of Caitanya Vaisnavism that vaidhī bhakti […]